Bestyrelses møde den 31/10/22 hos Benny.

Dagsorden.

1      godkendelse af seneste referat

2      nyheder internt og eksternt

3      Turneringsleder

4      Kasserer

5      Jubilæumsfesten, julefrokost

6      Næste møde

7      Eventuelt

 

bem.   Jeg håber at vi kan sætte speed på, da Rene og jeg skal spille carambole, i Østermarie

Bengt

 

Referat Bestm. Den 31/10/22.  

Dagsorden:

1;  godkendelse af seneste referat

2;   nyheder; internt og externt

3;   turneringsleder

4;       kasserer

5;      jubilæumsfest, julefrokost

6;      næste møde

7;       eventuelt

Afbud Rene.

1:    referatet, godkendt

2:    Bengt, har været i kontakt, medkommunen, angående børneattester, tager kontakt for yderligere information.

Vi vil, forsøge, at gennemføre, en gennemgang, af regler og opførsel,og etik, i forbindelse med afvikling, af kampe

3:    Knud Veje, har meldt fra indtil videre, old-boys holdet, han spiller, aftaler selv afløser

Da hans makker Christian Jensen, ligeledes har meldt fra resten af sæsonen, har Bjarne Koefoed og Lars Andersen,overtaget.

Rasmus Pedersen, og Dan Olsen, skiftes til at afløse KV i serie 2, Rasmus tilmeldes med samme snit som KV !!! Bengt undersøger, hos Unionen, om hvorvidt, der er problemer med at anvende Dan.

4:    Økonomien, er sund, der er pt, penge på kontoen.

5:    Tilmeldingsliste, er fremstillet, og ligger i klubben, der er aftalt en menu med Anders Knudsen, Rabækkens Madservice

Laks, Kalvemørbrad, og frugttærte. menuen godkendt.

Vin indkøbes, af bestyrelsen, evt. overskydende vin, kan evt. bruges til præmier. spiritus indkøbes, af bestyrelsen, når

vi kender antallet af deltagere! Duge forsøger vi at låni hos Knudsker IF. Borddækning står bestyrelsen for !!!!1

Elmer indkøber øl og vand, evt overskud, kan anvendes til klubbens julefrokost!!

der sendes E-mail, til klubbens medlemmer

Julefrokosten afholdes, fredag, d. 16-12-2022, kl. 13.00, der er spil, om formiddagen, Bengt, booker kantinen, i Foreningshuset

Rene og Bjarne, sørger for maden ??? Erik ordner indkøb afhentning af brændevin !!

Tilmeldingsliste fremlægges i klubben, efter, at tilmeldingsfristen til jubilæumsfest, er fjernet ( Erik )

 

6:    der, blev ikke sat dato, på næste møde, men medio januar 2023, formentlig 16-01-2023, hos Benny, på hans nye adresse,

 Ipsens Have

REF. Bengt

Bestyrelsesmøde den 3 Okt. Kl. 16.30 hos Benny.
  1. godkend seneste referat
  2. nyt udefra, DDBU dialogmøde, 11.10.2022, hos os , unionen er vært for smørrebrød
  3. turneringsleder, Bjarne
  4. økonomi, Erik
  5. jubilæumsfest
  6. eventuelt, opførsel, under kampe, brug, af reserver
  7. næste møde

mødet afholdes, hos Benny

Referat fra best.m. den 3.Okt. hos Benny.

Alle var til stede.

Godkendelse af referat: godkendt

Nyt udefra: fra DDBU dialogmøde, 11. oktober 2022, unionen har bedt os stille

lokale til rådighed, for dialogmøde, hvor Unionen har indkaldt øens klubber.

Klubben repræsenteres, af Bengt, Bjarne, Erik, Jørgen og Rene.

Modtaget notat om børneattester

Indbydelser til cupper, Bjarne Koefoed hænger dem op i klubben.

Turneringsleder: turneringen er kommet godt igang uden store problemer.

Der kan nu logges på netværket med mobiltelefoner.

Kassereren: Økonomien er fornuftig.

Indkøbt blækpatroner, og udskiftet.

Jubilæum: Jubilæet fejres,med en fest for medlemmerne med påhæng, samt

vores sponsorer, inviteres, Benny sender indbydelser til disse,

klubbens medlemmer, ved opslag i klubben. Med. tilmeldingsblanket

Bengt booker kantinen i Foreningshuset, Vestermarie.

Bengt kontakter Anders Knudsen, Rabækkens madservice,for

menu. Jubilæet fejres, d.19. november 2022.

Eventuelt.: Bengt tager kontakt til Kim Jørgensen, omkring gennemgang,

af regler, samt opførsel og etik.

Næste møde: mandag d.31.oktober 2022, hos Benny, kl. 16.30 (ca)

Ref. Bengt

 

Bestyrelses møde mandag d.01 August hos Benny.

1: godkendelse af referat

2: nyt udefra

3: turneringsleder

4: kasserer

5: jubilæum

6: eventuelt

7: næste møde

 

Referat Best.m den 01.August 2022.08.08

1 referat godkendt

 

2  Bengt har sendt brev til kommunen, angående klubbens interesse i

lokale, hvis Ø – arkivet, som vedholdende rygter siger.

Modtaget flere indbydelser fra andre klubber

Modtaget brev fra Sydbank, ang. Rene. Rene møder op i Sydbank for at

bekræfte ID.

Snitkampe spilles inden turneringsstart, Dan, Kasper og Kaj.Henrik og Carsten

sættes til laveste distance.

 

3  Erik har modtaget faktura på de nye borde, samt klæde pålægning, den bliver

betalt snarest.

Modtaget 2 e-mails angiveligt fra Bengt om penge overførsel, Erik henvender sig til

politiet omkring dette.

Økonomien er fornuftig.

Der indkøbes nye kegler og baller til alle 5 borde, dækkener, til de nye borde.

Gammelt materiel smider vi ud.

Sendt ansøgning om tilskud fra øpuljen, hos DDBU

 

4  Bestyrelsen er enige om, at vi afholder en fest i forbindelse med klubbens 50 års

jubilæum, for medlemmer med påhæng, samt et antal repræsentanter fra vores

sponsorer, datoen er endnu ikke fastlagt, men det bliver formentlig, d.12. eller d. 19.

november 2022,i Foreningshuset, Vestermarievej 16.

 

  1. På næste møde diskuteres menu og leverandører.

 

  1. Næste møde 3/10 2022, kl.16.30,  hos Benny

 

Ref.  Bengt

 

Bestyrelsesmøde hos Benny mandag den 20 juni 2022

Nyt udefra
Mødet afholdes hos Benny. ca 16.30
Turneringsleder
Kasserer
Eventuelt
Næste møde

Referat af bestyrelsesmøde,20. juni 2022.

Godkendelse, af referat, seneste møde Godkendt

 

Nyt udefra ,

Bengt meddelte, at et af vore Æresmedlemmer, desværre, er afgået ved døden, i en alder af

82 år gammel, efter længere tids sygdom.

Klubben, blev repræsenteret, af Erik og Bengt, vi sendte også en buket.

Æret være Keld`s minde.

Bjarne, som er postmodtager, havde forfaldet, så Bengt forelagde, det indkomne efter

Hukommelsen, der er invitationer til stævner, over det ganske land, og så var der en indkaldelse

Om ansøgninger ti Ø – puljen, fra DDBU.

 

Turneringslederen

Klubbens 2 mands – hold Jørgen og Bengt, har deltaget i RM, og vundet guld, ved det

Efterfølgende LM, blev det til en ærefuld 4. plads. I Sæby

Old boys 2, spillede en kvalkamp i Hundested, og blev ved den lejlighed slået ud.

Serie 1, spillede RF i Odsherred, og opnåede , en 4. plads

Spillermøde lørdag flere hold er allerede på pladsbl.a.3 – bande carambole

Nu må vi se om der er nogen, der vil spille par, og Stafet.

 

Kassereren

Økonomien ser fornuftig ud, vi får godt nok en stor regning, i forbindelse med de 2 nye

Borde, og klædeskift. De 2 borde der skal skiftes, er bord 1 og bord 2.

Bordene forventes, at ankomme, og installere i uge 29.

Erik sender ansøgning, om at få del i Ø – Puljen, der er 27000 kr i puljen.

 

Eventuelt

Jørn Møller, har anmodet om at forhøre sig hos Søren Søgård billard, om de eventuelt,

Vile sponsere et klædeskift på vores carambole bord, det har han fået tilladelse til, dog,

Skal bestyrelsen forelægges skrivelsen, inden den afsendes.

Efter anmodning, fra Claus Andreasen, har han fået overdraget, 4 diplomer for LM fri

Carambole.

Ligeledes har Claus afleveret Kelds nøgler, til køskab, og klub.

Bengt sammensætter en skrivelse, til BRK efter vedholdende rygter om at Ø – arkivet,

Skal flytte til Knudsker Skole.

 

Næste møde

Mandag d. 1. august 16.30, hos Benny

Ref. Bengt

 

 

 

Bestyrelsesmøde hos Benny mandag den 11 april 2022

1.Konstituering af bestyrelse, herunder valg af ny formand.

2.Nyt fra DDBU.

3.Kasserer

4.Turneringsleder slutspil m.v.

5.50 års jubilæum 24.november 2022 !!

6.Eventuelt.

7.Næste møde.

 

Referat af bestyrelsesmøde, 11. april 2022

punkt 1 : Konstituering

Formand :                      Bengt Pedersen

Næstformand:               Benny Hansen

Kasserer:                         Erik W. Sørensen

Turneringsleder:            Bjarne Kofoed

Bestyrelsesmedlem:      Rene Jeppson

Bestyrelsesmedlem:      Jørgen Petersen

Punkt 2 : Nyt fra DBBU, m.fl.

DBBU afholder årsmøde i Odense,         Klubben sender ingen repræsentant !

DGI Bornholm, afholder årsmøde, i Åkirkebyhallerne, d. 26/4 2022, Rene & Bengt deltager, Erik tilmelder!

Punkt 3 : Kasseren

Søren Søgård billard, meddeler, at leveringen af nye borde forsinkes yderligere, således for venter de at kunne

levere bordene ultimo juni, 2022.

Undersøger eventuel anden bankforbindelse!

Undersøger med DIF`s fond om problem med forsinkelse af bord levering.

punkt 4 : Turneringslederen

Bjarne orienterede om status for slutspil :   Serie 1 er kvalificeret, til regions finalen, holdet spiller deres

3 kampe den 1. maj

Oldboys spillede uafgjort, i første runde af kvalifikations spillet, og spiller 2. runde i Hundested, d. 20. april

2 mands holdet har ligeledes kvalificeret sig til 2. runde ved at besejre Nexø, holdet har hjemmebane mod

KBK/BNV senest 23. april.

Bjarne forestår sletning af navne, på” klub og spiller info”, hos DBBU, som ikke er medlem af klubben, eller er afgået

på anden vis!

Spillermøde om næste sæsons hold, lørdag d. 25. juni kl. 10.00 i klubben.opslag i klubben.

Kontakt til øvrige bornholmske klubber omkring serie 1 og serie 2

punkt 5 :jubilæum

Klubbens 50 års jubilæum, markeres med en medlemsfest i november, i foreningshuset Vestermarie.

Der afholdes reception, i forbindelse med indvielse af vores nye borde, for donatorer, og øvrige klubber.

punkt 6: Eventuelt

Den nyvalgte informerede om Åkirkeby BK`s situation og deres fremtid ; ÅBK overvejer at tilmelde et 4 mands

hold uden hjemmebane, eller aftale med anden klub om at spille deres hjemmekampe.

Erik og Benny, forestår orientering om ændring af bestyrelsen til relevante organer !!

punkt 7 : Næste møde

Næste møde fastsat til mandag, d. 20. juni kl. 16.00, mødet afholdes hos Benny

REF. Bengt

 

Rønne Billard Klub 

Bestyrelsesmøde den 10. jan. 2022 kl. 16.00 hos Konrad

Dagsorden

1.Godkendelse af referat fra 11. okt. 2021

2. Nyt fra DDBU m. fl.

3. Kassereren

4.Turneringsleder

5.Generalforsamling 2022

a)Dato ?

b)Dirigent ?

C)Ændring af kontingent ?

d)På valg: Formand Konrad – ønsker ikke genvalg

Turneringsleder Bjarne

Suppleant Chr. Gøttig

Revisorer:  Elmer og Flemming med Henrik som supp

6.50-års jubilæum den 24. november 2022

7.Eventuelt

8.Næste møde

 

 Referat

Bestyrelsesmøde den 10. jan. 2022 kl. 16.00 hos Konrad

Deltagere. Konrad, Benny, Erik. Bjarne, Rene

Fraværende:  Christian G.

Referat:

1.Godkendelse af referat fra 11. okt. 2021     Godkendt

2. Nyt fra DDBU m. fl.

Årsbrev fra DDBU er videresendt til bestyrelsesmedlemmer

3. Kassereren

Medlemstal er indberettet til CFR. Der medlemstal er nu faldet til 34

Regnskab 2021 er færdigt og udviser pænt overskud

4.Turneringsleder

Turnering er genoptaget efter corona-pause, Udsatte kampe skal afvikles snarest muligt

5. Generalforsamling 2022

a)Dato: 10. marts 2022 kl. 18.30

b)Dirigent: Flemming Larsen forespørges

c)Ændring af kontingent: Bestyrelsen foreslår uændret kontingent

D)På valg: Formand Konrad – modtager ikke genvalg

Turneringsleder Bjarne

Suppleant Chr. Gøttig

Revisorer:  Elmer og Flemming med Henrik som supp.

6.50-års jubilæum den 24. november 2022.

Overlades til nyvalgt bestyrelse efter generalforsamling

7.Eventuelt

Intet

8.Næste møde

Overlades til ny bestyrelse