Generalforsamling.

Den 5.marts.2020 kl.18.30

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Turneringslederens beretning.
 4. Vedtægtsændringer.
 5. Revideret regnskab fremlægges til godkendelse.
 6. Behandling af indkomne forslag.
 7. Fastsættelse af kontingent.
 8. Valg af bestyrelse. På valg er: Konrad Pedersen -modtager genvalg.

Jørgen Petersen -modtager ikke genvalg.

Bengt Pedersen -modtager ikke genvalg.

9.Valg til suppleant til bestyrelse.

På valg er:                             Harley Jensen –  modtager ikke genvalg.

10.Valg af 2 revisorerog 1 suppleant.

Flemming Larsen – Elmer Vang -Henrik Jørgensen. –                                                            Modtager genvalg.

11. Eventuelt.

 

 

Generalforsamling den 5. marts 2020

Referat:

 1. Valg af dirigent

Helge Dahl valgt

 

 1. Formandens beretning

Konrad aflagde følgende beretning

 

 

Det seneste år har været et særdeles turbulent år for Rømme Billard Klub. Her tænker jeg selvfølgelig først og fremmest på vor lokalesituation. Jeg tager lige det hele fra en ende af:

Problemerne startede faktisk allerede i løbet af 2017, hvor vi begyndte at høre rygter om at kasernen ville opsige de ikke-militære lejere. Rygterne tog til i løbet af året, og i december havde jeg et møde med borgmesteren for at være på forkant og orientere borgmesteren og bede hende om at være opmærksom på at vi villa få behov for lokaler inden for den nærmeste tid. Hun lovede intet, men bad os komme igen når vi rent faktisk var blevet opsagt. Jeg fulgte op på sagen flere gange i løbet af 2018, men hver gang var svaret blot: Vi har ingen ledige lokaler.

Den 27. november 2018 kom så opsigelsen med krav om at vi var ude den 31.05. 2019 og dagen efter sendte jeg en skriftlig ansøgning om anvisning af et billardlokale. Igen var svaret negativt. Men vi gav ikke op. Vi lukkede op for både TV2 og Bornholms Tidende, og vi fik god opbakning, og håbede at kommunen ikke kunne sidde artiklerne overhørig. Politikerne var iskolde.

Via et af vore medlemmer fik vi fat i en advokat, og med hans hjælp fik vi først udskudt opsigelsen til 1. juli 2019 og derefter fastslået, at vor lejekontrakt var et erhvervslejemål, og at Kasernen derfor var forpligtet til at betale for flytningen.

I mellemtiden var vi blevet tilbudt lokale på Vestermarie Skole, hvor der skulle være plads til 4. borde. Efter et møde med Borgmesteren og Erik Lund Hansen, hvor vi fik lovning på et klasseværelse mere med plads til yderligere et bord (karambolebordet) og lovning på at man ville arbejde på, at skaffe plads til os i stueplan på Dams gård senere – dog uden nogen garanti. Sådan var vi så klar til at flytte

Det viste sig imidlertid, at der ikke helt var plads til 4 borde på grund af et indvendigt vindfang. Søren Søgaard var bestilt til at flytte, så gode råd var dyre. Jeg tog en hurtig beslutning og sagde: Vi river vindfanget ned ! Bagefter ringede jeg til kommunens mand på sagen og sagde vi havde revet det ned. Han sagde heldigvis OK. Karambole rummet er sådan set udmærket, men det ligger lidt langt fra resten.

Så gik flytningen i gang. Her viste det sig, at al strøm i rummet var IT-styret, og det gav et større el-arbejde på godt og vel kr. 40.000. Jeg argumenterede overfor kommunen, at de burde betale ¾ heraf. De gik dog kun med til at betale halvdelen. Foldevægen ind til forsamlingssalen yder dårlig lydisolering og den lovede væg venter vi stadig på. Gulvet har vi også forsøgt at få lavet, så det ikke er så glat, men det blev vi henvist til selv at klare. Det har vi så gjort. Gulvspsialisten gav os et rimeligt tilbud og Karsten Haagensen har lagt det på –fik lidt hjælp til det sidste.  Ikke mere lokalesnak for nu, men jeg syntes der var brug for at gennemgå hele sagen. Og dog. Vi har jo været lidt spændte på, om flytningen ville koste medlemmer, men her må vi rose jer for at være trofaste, så der er ikke noget særligt frafald: Nogle få, men der er også kommet nogle til.

Sportsligt har året været tilfredsstillende: 2.-div. holdet har klaret sig fint, og også i alle andre rækker har Rønne markeret sig på bedste vis. Turneringerne er ikke færdige endnu, men mere herom senere. Der er på grund af flytningen  ikke gennemført nogen sommerturnering, men vi hører gerne fra jer om den skal laves igen den kommende sommer.

Der trænes flittigt, dog knap så meget som før flytningen. I den forbindelse, skal jeg lige gøre opmærksom på, at gratis kaffe kun er efter kampe og ikke ved træning. Der må godt laves kaffe ved træning f.eks. søndag formiddag, men så læg lige en femmer pr. person. Der er gennemført flere lynturneringer.

Vi har holdt 9 bestyrelsesmøder, og alle har mulighed for at følge med i bestyrelsens arbejde, da der hurtigt efter hvert   møde lægges referat fra mødet på vor hjemmeside.

På trods af en række ekstraordinære udgifter til el, gulv m.m. er vi økonomisk kommet godt gennem året, hvilket kassereren vil komme nærmere ind på.

Til sidst en tak til pressen, som jeg synes beskrev vore problemer på en udmærket måde. Også tak til Elmer, som stadig sørger for at kaffekassen leverer et pænt overskud, og til Harly som sørger for, at her altid er rent og ryddeligt, selvom det sker at der er nogen der ikke selv har ryddet op eftersig. Det bør man selvfølgelig! Og så til allersidst: efter generalforsamlingen er klubben vært ved et par snitter

Beretningen blev herefter sat til debat, men ingen havde bemærkninger, og beretningen blev enstemmigt godkendt.

 1. Turneringslederens beretning

Turneringslederen var forhindret i at møde, og formanden oplyste, at turneringen endnu ikke er afsluttet, men OB og  S3 ser ud til at komme i slutspil. Nærmere oplysninger vil blive givet ved spillermøde i starten af juni.

 

 1. Vedtægtsændringer

Ingen ændringer

 

 1. Revideret regnskab fremlægges til godkendelse

Erik fremlagde et skriftligt regnskab, som udviste et overskud på kr. 10.152,67. På grund af flytningen fra Almegårds kaserne var der et par atypiske poster, som blev forklaret, hvorefter regnskabet blev enstemmigt godkendt.

 

 1. Behandling af indkomne forslag.
 2. Forslag om at anskaffe udstyr til video-streaming af kampe. Evt. med økonomisk hjælp fra fonde/sponsorer.

Efter en del debat, blev det vedtaget at se tiden an, idet vi endnu ikke ved hvordan vores bedste hold vil blive placeret fremover.

 1. Forslag om at kaffe ved træning m.v. skal være includeret i kontingentet. Forslaget blev ikke vedtaget, idet et stort flertal ønsker fortsat, at kaffe kun skal være gratis i forbindelse med kampe, og ellers skal betales med kr, 5,- pr pers.

 

 1. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsens forslag om uændret kontingent vedtaget

 

 1. Valg af bestyrelse

Genvalg af formand Konrad Pedersen

Nyvalg af turneringsleder Jacob Jørgensen

Nyvalg af sekretær Bjarne Kofoed

 

 1. Valg af suppleant

Nyvalg af Christian Gøttig

 1. Valg af to revisorer og en suppleant

Flemming Larsen og Elmer Vang genvalgt som revisorer og Henrik Jørgensen som suppleant.

 

 • Eventuelt

Der blev talt om gardinernes manglende lysdæmpende effekt.

Der blev talt om en Tenax-turnering

Erik efterlyste indlæg og billeder til hjemmeside

Elmer efterlyste en til at overtage indkøb af kaffe, vand m.v.