Generalforsamling den 10. marts 2022

 

Referat

 

 1. Valg af dirigent

Flemming Larsen valgt

 

 1. Formandens beretning

Konrad aflagde følgende beretning

 

Heller ikke i denne beretning kan jeg undgå at nævne det grimme ord corona. Da den seneste turnering nærmede sig sin afslutning kom desværre meldingen fra unionen: Turneringen fastfryses, og der blev foreslået en underlig måde at afslutte turneringen på. Heldigvis ser det nu ud til, at turneringen 2021/2022 – efter en kort pause – kan afsluttes på helt normal vis, og at vi aldrig mere skal lukke klubben eller turneringerne ned.

Der mangler en del kampe før alle rækker er afsluttet, så jeg vil ikke sige noget om resultater, men Bjarne har nok nogle bemærkninger. Ellers må I vente med de enkelte rækkers resultat til et kommende spillermøde, som den nye bestyrelse vil indkalde til.

Medens spillet således kører, så må vi stadig og nok i nogle år fremover leve med at nøjes med et lokale, som ikke kan rumme alle vore billardborde, og en placering ca 10 km. Uden for Rønne. Det er naturligvis ikke tilfredsstillende for Rønne Billard Klub. Det har da også haft den kedelige virkning, at vi har mistet de få ungdomsmedlemmer vi havde, og det samlede medlemstal er efterhånden næsten halveret i forhold det antal vi havde, mens vi spillede på Almegårds kaserne i Rønne

Vi håbede jo længe, at salget af Østre Skole ville blive opgivet af kommunen, og der blev lavet plads til os og andre foreninger. Nu er skolen desværre solgt. Vi kan så håbe på, at der snarest bliver lavet plads i Dams Gård. Det har desværre nok lange udsigter. Det ser for tiden ud til at det kun er ungdommen, der tænkes på.

Sidste år blev generalforsamlingen afholdt så sent som 19. juni. For sent ifølge vedtægterne, men corona overtrumfede jo alt. Denne beretning dækker altså kun godt 8 måneder. I denne periode er der afholdt 3 bestyrelsesmøder, og jeg vil atter gøre opmærksom på at referater altid lægges på hjemmesiden så hurtigt som muligt efter mødet. Også referat af denne generalforsamling vil kunne findes på hjemmesiden om kort tid. I denne forbindelse skal vi huske at sige Erik tak for arbejdet med at holde hjemmesiden kørende. Også tak til de – få – medlemmer som kommer med indlæg. Skriv gerne en mail til Erik, hvis I har noget på hjerte.

Det faldende medlemstal, som jeg nævnte før, har selvfølgelig også betydning for vore kontingentindtægter, og endvidere også faldende indtægter til kaffekassen, som dog stadigvis giver et pænt tilskud til økonomien. Vi kan dog se, at det jævnligt sker, at nogen selv medbringer drikkelse i klublokalet. Det vil jeg bede jer om at lade være med, da vi har brug for alle de indtægter vi kan få. Tænk hvis vi skulle få mulighed for at flytte til Rønne, og vi ikke havde penge nok til at flytte.

Nu til noget mere glædeligt. Sidste år fik vi jo et tilskud fra DGI/DIF-puljen, som skulle give mulighed for at springe et kvartals kontingent over på grund af corona-nedlukning. Da ønskede I, at vi i stedet lagde pengene i kassen, for at øge mulighederne for senere at købe et nyt billardbord. Som I nok ved, så blev Rønne Billard Klub stiftet den 24. november 1972. Det betyder, at vi har 50-års jubilæum i år. Da vi gerne ville fejre det på behørig vis, har vi søgt Bornholms Brands fond og DIF/DGI om tilskud til to nye billardborde. Vor ansøgning er blevet positivt modtaget. Bestyrelsen har derfor den store glæde at meddele, at der er bestilt to styk billardborde af typen Super Royal. Så bliver det ikke bedre.

I noget mindre målestok har vi, som I ved, anskaffet nye skjorter til alle turneringsspillere, så vi kan optræde pænt og ensartet ved kampene. Denne anskaffelse er delvis blevet mulig ved anonyme tilskud fra medlemmer.

Med hensyn til 50-års jubilæum, vil der naturligvis senere blive afholdt reception/festlighed, men det vil komme til at høre mere om senere på året.

Selv om vi er flyttet til Vestermarie, er vi på ingen måde forsvundet under radaren, for både TV2 og Bornholms Tidende har på hver sin måde fulgt os. Det er vi glade for. Vi har oven i købet fået nyt medlem fra TV2.

Før jeg slutter, skal jeg sige tak til Elmer og Harley for deres arbejde med henholdsvis kaffekasse og rengøring. Begge dele er særdeles vigtige funktioner, som er helt uundværlige. Jeg vil også sige tak til bestyrelsesmedlemmer for godt arbejde. Både dem der har været med gennem en årrække og dem der er kommet til senere.

Og hermed vil jeg slutte min sidste beretning, idet jeg som det fremgår af dagspunktet valg, afslutter en 10-årig periode på formandsposten.

 

 1. Turneringslederens beretning

 

Bjarne berettede om turneringen, som endnu ikke er afsluttet, idet mange hold er videre i slutspil, ligesom flere spillere i rækker for individuelle stadig er i gang. De endelige resultater lovede Bjarne at fortælle om ved et kommende spillermøde

 

 1. Vedtægtsændringer

Ingen

 1. Revideret regnskab fremlægges til godkendelse

Erik fremlagde et revideret regnskab, som viste et overskud på kr.51.623,97 og en samlet beholdning på kr.131.406,88. Resultatet er yderst tilfredsstillende ikke mindst på baggrund af tilsagn om kommende tilskud til billardborde. Regnskabet fik en klapsalve fra forsamlingen.

 

 1. Fastsættelse af kontingent

Vedtaget uændret

 

 1. Behandling af indkomne forslag

Ingen forslag indkommet

 

 1. Valg af bestyrelse

På valg var:   Formand: Konrad (modtager ikke genvalg)

Turneringsleder: Bjarne

Bestyrelsesmedlem/sekr. Rene

 

Det lykkedes ikke at finde en ny formand. Generalforsamlingen godkendte derfor, at der vælges et ekstra bestyrelsesmedlem, hvorefter bestyrelsen senere selv konstituerer sig.

Som nyt bestyrelsesmedlem valgtes Jørgen Petersen, medens der var genvalg til

Rene. Der var ligeledes genvalg til turneringsformand Bjarne.

 

 1. Valg af suppleant til bestyrelse

Her blev Bengt Pedersen valgt

 

 1. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant

Genvalg til Flemming Larsen, Elmer Vang og Henrik Jørgensen.

 

 1. Eventuelt

Der blev bedt om, at bestyrelsen anskaffer nye støvsugerhoveder til billardbordene, to kaffemaskiner af typen mokkamaster, samt en håndstøvsuger til brug for hurtig støvsugning ved og under bordene, hvor der bliver krummet ved spisning efter kampene.

 

Herefter afsluttede dirigenten generalforsamlingen og takkede for god ro og orden, og Konrad sagde tak for i aften og tak for 10 års formandskab

 

Efter generalforsamlingen var klubben vært ved et par snitter