Referat generalforsamling 2018.

Referat af generalforsamling den 14. marts 2018

 

 1. Valg af dirigent.

Keld Andreasen valgt. Keld konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og antal stemmeberettigede.

 

 1. Konrad aflagde følgende beretning.

Jeg nævnte sidste år, at vi langsomt blev flere og flere. Og nu kan jeg så tilføje, at det bliver vi stadig. Fra 2016 til 2017 kan vi konstatere en tilgang på 9 procent.

Sportsligt vil jeg ikke sige så meget, for turneringerne er stadig i fuld gang, men vi kan da konstatere, at flere hold kommer ud i slutspilskampe. Tillykke med det, og et særligt tillykke til Claus, som igen har markeret sig i toppen på landsplan. Om lidt vil Jørgen give jer lidt flere detaljer på det sportslige resultatmæssige plan.

Året er forløbet rimelig stilfærdigt, efter nogle år med omlægning af OB tIl 4-mands, investering i billardbord m.m.  I dag kan ingen vel forestille sig, at det kan være anderledes.   Vi har holdt 9 bestyrelsesmøder i årets løb. Hvor møderne før blev afholdt i klublokalet mandag aften, holder vi dem nu privat på skift blandt bestyrelsesmedlemmerne. Ændringen er selvfølgelig sket i respekt for de medlemmer, som træner mandag aften.

Som godkendt på sidste generalforsamling har Jørgen overtaget posten som turneringsleder, og Erik har overtaget kassererposten. Erik har moderniseret regnskabsføringen, som nu foregår via klubsystemet Conventus. For at lette kontingentopkrævningen har Erik bedt om e-mails for jer alle. Og det har han næsten fået. Da næsten alle i dag har netbank, vil jeg da gerne opfordre jer til at sætte kontingentbetalingen ind som en fast betaling hver den første i kvartalet. Så behøver Erik heller ikke udsende rykkere til de (heldigvis få) som glemmer at betale.

Vi ville gerne have flere sponsorer, men her i Rønne er der 30-40 andre foreninger, som også forsøger at kapre sponsorer. Det lykkes dog en gang imellem. Til gengæld må vi se i øjnene, at vi ikke kan få erstatning for det mistede sponsorat fra Færgen.

Jeg skal også nævne en lille sag fra landsfinalen for 2-mands hold, som vi afviklede her. Efterfølgende klagede Viborg BK til unionen over manglende varme i bord 1, og forplejningen efter kampene. Vi gav unionen en grundig skriftlig forklaring, og har siden intet hørt overhovedet. Viborgs klage er altså blankt afvist.

Som I nok har bemærket, har vi anskaffet en ledningsfri støvsuger. Og vi holder øje med når det dukker et godt tilbud op, så køber vi én mere.

Vi vil fortsat arrangere lynturneringer op senest har vi forsøgt os men en skomagerturnering. Så længe der er stemning for det vil fortsat tilbyde disse arrangementer.

For en ordens skyld vil jeg minde om, at vi alle sammen altid skal huske at holde en god tone, og høflig optræden overfor modstandere såvel som medspillere – både på udebane og på hjemmebane.

Der er mange der fortjener en tak og det får i alle sammen her.   Men jeg vil alligevel nævne

 • Elmer, som udfører et kæmpe arbejde med at sørge for vi ikke tørster, og samtidig lever et vigtigt økonomisk tilskud til driften
 • Harley, som sørger for at her er rent og pænt
 • Og Bornholms bedste trækunstner, hvis seneste kunstværk har resulteret i, at alle nu kan få et skab til at låse sin kø m.v. inde. Tak Otto.

Tak for ordet, hvis nogen har kommentarer eller spørgsmål, vil jeg forsøge at svare.

 1. Turneringslederens beretning

Jørgen fortalte om den igangværende turnering med sikkerhed for sejr i serie 1 og OB og med mulighed for flere fine placeringer, som der vil blive berettet mere præsist om ved det kommende spillermøde, når alle slutspilskampe er afviklet.

 

 1. Vedtægtsændringer.

Ingen ændringer

 

 1. Revideret regnskab til godkendelse.

Erik fremlagde regnskab et regnskab som udviste et overskud på kr. 7.014,72 og en likvid beholdning på kr. 51.017,67. Traditionelt har klubben i regnskabet kun vist den likvide beholdning, men Erik oplyste, at han fremover vil optage inventaret i beholdningsregnskabet, da billardborde og andre borde samt stole, computer m.m. udgør ganske betydelige værdier.

 

 1. Fastsættelse af kontingent

Uændret kr. 350,- pr kvt., dog kr. 50,- for ungdom og kr. 400,- årligt for personer, der kun spiller som faglige seniorer.

 

 1. Behandling af indkomne forslag

Ingen forslag

 

 1. Valg af bestyrelse.

På valg var:

Formand Konrad Pedersen: Genvalg

Turneringsleder Jørgen Petersen:  Genvalg

Sekretær Bengt Pedersen: Genvalg

 

 1. Valg af suppleant til bestyrelse

Harley Jensen: Genvalg

 

 1. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

Elmer Vang og Flemming Larsen(Nyker) genvalgt som revisorer og Henrik Jørgensen som revisorsuppleant.

 

 1. Eventuelt

Teddy bemærkede, at han havde kendskab til yngre personer, som gerne ville spille billard, men undlod at melde sig ind på grund af traditionen ned ”kaffe og kage” afslutningen på turneringskampe. Nogle tvivlede herpå, men under alle omstændigheder er den en gammel og på landsplan udbredt tradition, som man ikke ønskede at ændre på.

 

Konrad afsluttede med en tak for god ro og orden og en tak til dirigenten for styring af generalforsamlingen.

Herefter var klubben vært ved et par snitter.