Vedtægter

 • 1 Klubbens navn

Klubbens navn er Rønne Billard Klub.

Stiftet den 24. november 1972

Adresse: Vester Marievej 16. 3700 Rønne

 • 2 Klubbens formål

Klubbens formål er at fremme billardsporten, samt afholde turneringer og matcher.

 • 3 Medlemsoptagelse

Som medlem kan optages enhver, som vil overholde klubbens formål, herværende vedtægter og ordensregler.

Optagelse godkendes af bestyrelsen, og sker ved henvendelse til kassereren.

 • 4 Udmeldelse

Udmeldelse sker med 1 måneds varsel til kassereren.

Kontingentrestance afgøres i hvert tilfælde af bestyrelsen.

 • 5 Kontingentfastsættelse og fritagelse

Generalforsamlingen fastsætter kontingentet for såvel aktive som passive medlemmer.

Ved længere tids sygdom eller bortrejse, kan et medlem ved henvendelse til kassereren fritages for kontingent.

 • 5.1. Sanktioner ved overtrædelse af reglerne

Medlemmer, aktive som passive, vil ved stærkt støjende adfærd, beruselse eller anden utilbørlig optræden, straks blive bortvist. Ved gentagne forhold kan et medlem blive ekskluderet af en enig bestyrelse.

Kontingentrestance udover et kvartal betyder, at ens licens bliver inddraget, og man har pligt til at aflevere evt. nøgler, indtil man har betalt eller indgået en aftale med kassereren.

 • 6, Passive medlemmer

Stk. 1. Ethvert medlem kan efter ønske optages som passivt medlem.

Stk. 2. Øvrige passive medlemmer kan optages med bestyrelsens godkendelse, i praksis ved kassereren.

medlemmer har møderet, men ikke stemmeret, ved generalforsamlingerne.

 • 7.1. Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 5 af generalforsamlingen valgte medlemmer, med følgende funktioner og funktionstid.

1 Formand, valgt for 2 år ad gangen, vælges på lige år.

1 Næstformand, valgt for 2 år ad gangen, vælges på ulige år.

1 Kasserer, valgt for 2 år ad gangen, vælges på ulige år.

1 Sekretær, valgt for 2 år ad gangen, vælges på lige år.

1 Turneringsleder, valgt for 2 år ad gangen, vælges på lige år.

 • 7.2. Tegningsret.

Rønne Billard Klub tegnes af den for perioden valgte bestyrelse.

 • 8. Generalforsamlinger

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.

Ingen hæfter for mere end sit kontingent. Generalforsamling holdes hvert år – senest den 15. maj.

Regnskabsåret er fra 1. jan. Til 31. dec.

Indkaldelse til generalforsamling sker ved opslag i spillelokalet med mindst 15 dages varsel.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt til alle medlemmer, medfølgende dagsorden, senest 3 uger før mødets afholdelse.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, dersom bestyrelsen eller to tredjedele af medlemmerne ønsker det.

Ændringer af gældende vedtægter sker ved simpelt flertal

Forslag til generalforsamlingen skal indgives skriftligt til bestyrelsen, inden 8 dage før generalforsamlingen afholdes.

Såfremt mere end to medlemmer forlanger hemmelig afstemning, skal denne foretages.

Generalforsamlingen behandler følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Turneringslederens beretning
 4. Vedtægtsændringer
 5. Revideret regnskab fremlægges til godkendelse
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Behandling af indkomne forslag
 8. Valg af bestyrelse
 9. Valg af suppleant til bestyrelse
 10. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant
 11. Eventuelt
 • 9 Klubbens ophør

Klubben kan kun ophæves ved en ekstraordinær generalforsamling, hvor mindst to tredjedele af medlemmerne er til stede, og hvor mindst to tredjedele af disse stemmer for klubbens ophævelse.

På denne ekstraordinære generalforsamling kan kun behandles spørgsmål i forbindelse med klubbens ophør.

Klubbens midler hensættes ved ophør i en fond i 2 år, med det formål at stifte en ny billardklub. Er dette ikke muligt, tilfalder klubbens midler en ungdomsorganisation efter fondsbestyrelsens bestemmelser. Fondsbestyrelsen er den sidste siddende bestyrelse for Rønne Billard Klub.

Disse vedtægter er ændret og rettet:

September 1999, Februar 2001,  Maj 2003, April 2011og feb. 2019